• Zwroty i Reklamacje

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Firma Wielobranżowa
ul. Senatorska 36/2, 58-316 Wałbrzych
adres e-mail: kontakt@cars-tools.pl
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)